ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Отдаваме голямо значение на защитата на личните данни на всички лица, които използват нашите продукти и услуги.

Основната цел на уебсайта ziaja.com е да предоставя информация за нашата компания Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД, както и за предлаганите продукти и услуги, и да дава възможност на заинтересованите лица да се свързват с нас.

Информацията, която събираме чрез нашите уебстраници, може да бъде използвана от нас във връзка с осъществяването на нашата дейност, най-вече при представянето на нашите предложения за продукти и услуги, за да представим възможно най-добрата оферта и да подпомогнем дейностите по маркетинг и продажби.

Настоящата Политика за поверителност обхваща всички данни, събрани чрез нашите уебсайтове и предоставени ни пряко или непряко във връзка с нашата бизнес дейност. По-долу описваме каква информация събираме, с каква цел и как и до каква степен се използва. Политиката за поверителност съдържа също така информация за сигурността на данните и нашите права за достъп и надзор на предоставената ни информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Администраторът на личните данни е Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД със седалище в гр. Гданск, ул. Йешиенна 9, 80-298 Гданск, вписано в Националния съдебен регистър, воден от Окръжен съд Гданск-Пулноц в Гданск, VII Икономически отдел на Националния съдебен регистър, под номер KRS 0000021573 (наричан по-долу: Администратор на лични данни). Можете да се свържете с нас, като изпратите кореспонденция на адреса на нашето седалище:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.; 1. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk

или/и чрез изпращане на е-мейл на адрес ziaja@ziaja.com или чрез подаване на запитване във формуляра за контакт, намиращ се на адрес https://ziaja.com/kontakt.

Можете също така да се свържете директно с нашите служители, представляващи отделните отдели/райони, чиито данни за контакт са публикувани на нашия уебсайт, по-специално на адрес: https://ziaja.com/kontakt.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСПЕКТОРА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ.

Нашият Инспектор по защита на данните е [име и фамилия]. Можете да се свържете с нашия инспектор по защита на данните по въпроси, свързани с принципите на обработване на лични данни, като изпратите е-мейл на: iod@ziaja.com или като изпратите съответно адресирана кореспонденция на адреса на седалището ни:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.; Inspektor Ochrony Danych (Инспектор по защита на данните); 1. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Вашите лични данни, събрани чрез нашия уебсайт, ще бъдат обработвани предимно във връзка с провеждането на маркетингови дейности и във връзка с осигуряването на комуникация.

Личните данни могат да бъдат обработвани от нас и за целите на събирането на информация за Кандидатите за работа.

Събираме също така лични данни, свързани с други лица, като например служители, сътрудници, податели и получатели на кореспонденция, изпълнители и лица, които ги представляват, посетители, клиенти, лица, които подават жалби. Обработката на тези данни се извършва най-вече във връзка с изпълнението на правни задължения или действия, които предприемаме за целите на установяването, разследването или защитата срещу искове.

Можете да намерите по-подробна информация по този въпрос в съответните документи, т.нар. информационни клаузи, които включваме като част от тази Политика за поверителност или предоставяме директно при всяко събиране на лични данни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Личните данни, събрани чрез този уебсайт, на който ние сме администратор на лични данни, се получават от нас директно от съответните лица чрез формуляри, е-мейли или въз основа на връзки, установени от уеб браузъра с нашия сървър.

Обработваме тези данни основно чрез ИТ системи по автоматизиран начин, а в случай на получаване на данни, предоставени ни в писмена кореспонденция, и по ръчен начин.

На нашите уебсайтове трети страни поставят информация под формата на "бисквитки" и други подобни технологии на вашето крайно устройство (напр. компютър, смартфон) и имат достъп до тях. Това са нашите доверени партньори, с които работим постоянно, за да адаптираме рекламите на нашите и техните сайтове, както и услугите, които ние и нашите доверени партньори предоставяме, към вашите нужди и интереси.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ДИРЕКТНО.

Получаваме лични данни, за които сме администратор на данни, директно от вас в процеса на подаване на формуляри на нашите уебсайтове, е-мейли или писмена кореспонденция. Те съдържат предимно данни, декларирани от лицето, за което се отнасят, като име, фамилия, е-мейл адрес.

Когато чрез нашия уебсайт се предоставят други услуги, от вас може да бъде поискано да предоставите повече данни, но само ако това е абсолютно необходимо за правилното предоставяне на услугата или за спазване на законови задължения, или ако сте дали съгласието си.

ДАННИ, СЪБРАНИ АВТОМАТИЧНО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА.

Когато използвате нашите уебсайтове, ние получаваме и данни, предоставени от вашия браузър или от устройството, което използвате за свързване с интернет. Тези данни се отнасят предимно до начина, по който използвате нашите уебсайтове, и се използват от нас за наблюдение на интереса ви към нашите продукти и оферти, за подобряване на използваните решения или за адаптиране на съдържанието и офертите на нашите продукти и услуги. Тази информация може да се отнася до IP адреса на вашата интернет връзка, вида на браузъра, вида на операционната система, времето, което прекарвате на нашите уебсайтове, офертите, които разглеждате и избирате.

Можете да намерите по-подробна информация за това в документа: Информационна клауза. Потребители на уебсайта. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Личните данни, по отношение на които сме Администратор на данни, се обработват предимно във връзка с маркетинга на нашите собствени продукти и услуги и за целите на контактите и набирането на Служители.

Правното основание за обработването на лични данни, събрани с цел осигуряване на възможност за комуникация, е правно обоснованата цел на Администратора на лични данни, извършвана във връзка с воденето на документация за целите на установяването, разследването или защитата срещу искове.

Правното основание за обработката на лични данни, събрани за правилното провеждане на процеса на набиране на персонал, е законовото задължение за събиране и обработване на информация за кандидатите за работа.

Личните данни могат да бъдат обработвани от нас и във връзка с изпълнението на други законови задължения, за изпълнението на договор или въз основа на съгласие, изразено по време на събирането или обработката на данни.

Можете да намерите по-подробна информация по този въпрос в съответните документи, т.нар. информационни клаузи, които включваме като част от тази Политика за поверителност или предоставяме директно при всяко събиране на лични данни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Личните данни, обработвани въз основа на съгласие, се обработват от нас, докато не оттеглите съгласието си или не възразите срещу по-нататъшното обработване.

Личните данни, получени във връзка с кореспонденция, се обработват от нас до изтичане на давностния срок за установяване, разследване или защита срещу искове.

Личните данни, обработвани във връзка с набирането на Служители, се обработват от нас до приключване на процеса на набиране на персонал, а в случай на съгласие за обработване на данни с цел поддържане на база данни с кандидати за целите на бъдещо набиране на персонал - до оттегляне на съгласието.

Личните данни, обработвани във връзка с предоставянето на услуги, се обработват от нас за периода на предоставяне на услугата, доколкото това е необходимо за правилното ѝ изпълнение, а след този период - само доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията по закон и във връзка с евентуални искове или защита срещу искове.

Можете да намерите по-подробна информация по този въпрос в съответните документи, т.нар. информационни клаузи, които включваме като част от тази Политика за поверителност или предоставяме директно при всяко събиране на лични данни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Личните данни ще бъдат предоставяни предимно на нашите служители в съответствие с правомощията и разрешенията, които имат, за да се гарантира правилното обработване на извършваната обработка на данни, както и в рамките на необходимото време и обхват.

Нашите служители са обучени за принципите на обработване на лични данни, които са в сила в Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД, приложимото законодателство относно принципите на обработване и защита на личните данни и са задължени да пазят тази информация в тайна.

В обосновани случаи личните данни могат да бъдат предоставени и на доверени сътрудничещи си структури, изключително за цели, свързани с предоставянето на Услугата или с цел да се гарантира нейното правилно предоставяне.

Личните данни могат да бъдат споделени и с нашия Инспектор по защита на данните в ситуации, когато това е необходимо за изпълнението на задачите на Инспектора, както е предвидено в закона и вътрешните процедури.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНИТЕ ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ.

ОТПРАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТА НА ДАННИ.

Осигуряваме всички възможни и налични технически и организационни мерки, така че субектите на данни да могат да упражняват правата си безпрепятствено. Затова моля, изпращайте всички уведомления и искания за упражняване на правата на субектите на данни съгласно закона на нашия е-мейл адрес ziaja@ziaja.com.

В обосновани случаи, с цел правилна идентификация на лицето, може да поискаме от вас да предоставите допълнителна информация или да предоставите необходимите документи, за да докажете самоличността си.

Всички искания, свързани с упражняването на вашите права, трябва да бъдат отправени директно към Администратора на данни, а в случаите, когато обработваме вашите лични данни като Обработващ лични данни, т.е. от името на друг Администратор на лични данни, ще ви предоставим съответната информация в тази връзка.

ПРАВО НА СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ.

Имате право свободно да предоставите или оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни. Когато личните ви данни се обработват въз основа на вашето съгласие, ние ще ви предоставим възможността да го оттеглите по всяко време.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от нас и въз основа на легитимна цел, която е, наред с другото, маркетинг на нашите собствени продукти и услуги. В такъв случай ще ви предоставим и възможността да оттеглите съгласието си за такова действие или да възразите срещу него.

Оттеглянето на съгласието ще има незабавен ефект от момента на това действие и няма да засегне обработката, извършена преди оттеглянето.

Оттеглянето на съгласието не води до никакви отрицателни последици за вас, но може да ви попречи да продължите да използвате Услугите или нашите уебсайтове по начина, който сме посочили.

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ.

Имате право на достъп до личните данни, които сте ни предоставили. Упражняваме това право предимно чрез електронна комуникация, като при поискване ви предоставяме информация за това какви данни сте ни предоставили и какви данни съхраняваме в момента.

Можете също така да получите копия от информацията, която съхраняваме, от нас. В този случай ще ви предоставим копие от личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Не начисляваме такса за подготовката, обработката и издаването на първото копие на данните.

В случай на последващи искания може да ви начислим такса въз основа на разходите за подготовка, обработка и предоставяне на тези данни. В този случай ще бъдете информирани от нас за размера на таксата, преди да бъде обработено друго копие на данните.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Имате право да коригирате (изменяте) личните си данни. Упражняваме това право основно чрез електронна комуникация, която ви позволява да съобщавате за промени във вашите лични данни. В случай че това не е възможно, имате право да поискате от нас да коригираме, допълним или изтрием данните ви незабавно.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Имате право да поискате изтриване на личните си данни. Упражняваме това право въз основа на изрично искане за изтриване, което ни е съобщено. Искането за изтриване на лични данни може да доведе до прекратяване на Услугата или на използването на услугите и инструментите, предоставяни от нас, или на услугите на нашите доверени Партньори.

Можете да упражните правото си на изтриване, ако:

  • вашите лични данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени;
  • оттеглите съгласието, на което се основава обработката, и няма друго правно основание за по-нататъшна обработка;
  • личните ви данни са били обработени незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение съгласно правото на Европейския съюз или на държава членка.

Упражняването на правото да поискате изтриване на лични данни обаче може да бъде ограничено, ако обработването е необходимо за спазване на правно задължение или за установяване, предявяване или защита срещу иск.

ПРАВО ДА ОГРАНИЧИТЕ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни. Упражняваме това право въз основа на изрично искане за ограничаване на обработката, което ни е съобщено, заедно с обосновка.

Можете да упражните правото си да ограничите обработката на личните си данни:

  • ако оспорвате точността на предоставените лични данни - за определен период от време, който да ни позволи да проверим точността на оспорените данни;
  • обработката на личните ви данни е незаконна, но вие възразявате срещу изтриването на личните ви данни;
  • личните данни, които обработваме, вече не са необходими за целта, за която сме ги обработвали, но са ви необходими за установяване, предявяване или защита срещу искове;
  • подадете възражение срещу обработването на личните ви данни на основание конкретна ситуация, както е посочено в законодателството за защита на данните.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни. Ние упражняваме това право въз основа на изрично възражение срещу обработката на вашите данни, което ни е съобщено.

Можете да упражните правото си на възражение срещу обработката на личните ви данни, когато обработката се извършва във връзка с упражняването на нашите законни интереси - напр. маркетинг на нашите собствени продукти и услуги.

ПРАВОТО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ.

Имате право да поискате прехвърляне на личните ви данни към друг доставчик на услуги. От съображения за сигурност обаче и поради липсата на стандарти, свързани с преносимостта на данните, не можем да изпълним такова искане. В съответствие с приетите от нас правила можете вместо това да получите копие от предоставените от нас лични данни.

ПРАВОТО ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН.

Имате право по всяко време да подадете жалба във връзка с обработката на личните ви данни до надзорния орган, т.е. до председателя на Службата за защита на личните данни, ул. Ставки 2; 00-193 Варшава;

Уважаваме поверителността на личните ви данни и гарантираме, че можете да упражнявате правата си съгласно закона, свързани с обработката на лични данни. За да се избегнат ненужни спорове, ви препоръчваме преди да подадете такава жалба да се свържете директно с нашия Инспектор по защита на данните (iod@ziaja.com) или директно с нашия екип (ziaja@ziaja.com).

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Посочените по-горе права и начинът, по който те могат да бъдат упражнявани, могат да подлежат на ограничения в обосновани случаи. Такава ситуация би могла да се случи, ако ограничението се дължи на задължения, посочени от закона, които сме длъжни да спазваме. В този случай ще ви предоставим съответната информация заедно с мотивите за нашето решение.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ.

Предоставянето на определени лични данни е необходимо, за да можем правилно да предоставяме Услугите или да изпълним искане или заявка. Прилагайки принципа на свеждане до минимум, ние не събираме повече данни, отколкото е необходимо за изпълнението им. Когато е необходимо предоставянето на допълнителни лични данни за конкретна цел, ще бъдете информирани директно или тази информация ще бъде предоставена в съответната информационна клауза.

Непредоставянето на необходимата информация може да доведе до ограничаване или прекратяване на предоставянето на Услугите или на изпълнението на вашето искане или заявка.

От лицата, които съобщават за нежелани реакции към нашите продукти, може да се изиска допълнително да предоставят повече данни, ако такива данни се изискват от закона или от приложимите процедури за докладване.

Можете да намерите по-подробна информация за това в документа: Информационна клауза. Докладване за странични ефекти.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМАТИЗИРАНАТА ОБРАБОТКА НА ДАННИ.

Както нашите уебсайтове, така и инструментите, които използваме, за да предоставяме услуги на информационното общество, се състоят от ИТ системи, в които се извършва автоматизирана обработка на данни.

Тази обработка може да бъде комбинирана с процес на профилиране. Профилирането на посетителите на нашите уебсайтове се извършва по начин, който по никакъв начин не води до негативни правни, финансови или други последици за тези посетители.

Дейностите, които извършваме по отношение на автоматизираното обработване на лични данни и профилирането, имат за цел да подобрят качеството на предлаганите от нас услуги и продукти и да адаптират нашата оферта към очакванията на нашите клиенти.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФИЛИРАНЕ.

За да адаптираме нашата оферта, да подобрим функциите и да подобрим функционалността на нашите уебсайтове и инструментите, които предоставяме, ние събираме и обработваме информация за това как Потребителите на нашите уебсайтове използват нашия уебсайт и от кои продукти и услуги се интересуват.

Информацията се използва и за статистически и аналитични цели и може да бъде използвана за автоматизирани процеси за адаптиране на нашите предложения, включително за маркетинг на нашите продукти и услуги.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА “БИСКВИТКИТЕ”.

“Бисквитките” са вид технология, която записва данни и ги събира от устройствата, които използвате, когато посещавате нашите уебсайтове, използвате нашите решения, инструменти и услуги, достъпни чрез уеб браузър, или четете е-мейли, препращащи към уебсайтове (съдържащи графични елементи).

В допълнение към "бисквитките" ние и доставчиците на инструментите и услугите, които използваме, използваме други налични технологии, които ни позволяват да съхраняваме информация за вашата система/уеб браузър в подходящи хранилища за данни (Session Storage, Local Storage, IndexedDB).

На нашите уебсайтове можем да поставим фрагменти от кода на аналитични инструменти, предоставени от доставчици на трети страни, които позволяват съхраняването на "бисквитки" в домейните на тези услуги. Използваме тези решения, за да следим качеството на нашите Уебсайтове и Услуги, тяхната производителност и да наблюдаваме поведението на потребителите.

ВИДОВЕ “БИСКВИТКИ” И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗПОЛЗВАНИ НА НАШИТЕ УЕБСАЙТОВЕ.

По-долу е представено описание на видовете “бисквитки” и подобни технологии.

ВИД ТЕХНОЛОГИЯ

ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО

Бисквитки за сесии

Бисквитките за сесии се създават в системата - браузъра на потребителя - всеки път, когато се установява потребителска сесия, т.е. когато браузърът на потребителя е свързан с даден уебсайт.

 

Бисквитките за сесии изтичат, когато сесията на потребителя приключи, например когато прозорецът на уеб браузъра бъде затворен. След това информацията, съдържаща се в сесийните бисквитки, се изтрива автоматично.

Постоянни бисквитки

Постоянните "бисквитки" се създават в системата - браузъра на потребителя - след първото посещение на даден уебсайт или извършването на определено действие.

 

За разлика от бисквитките на сесията, постоянните бисквитки не се изтриват, когато сесията на потребителя приключи. Постоянните бисквитки се изтриват автоматично от браузъра на потребителя след определен период от време. Те могат да бъдат изтрити и ръчно от потребителя.

Session Storage

Хранилище на данни, еквивалентно на бисквитките, но със значително по-голям капацитет за данни (бисквитките са ограничени по брой и по обем на данните, които могат да съдържат).

 

Информацията от хранилището Session Storage се запазва и чете само при изрична заявка от страна на сървъра, изпратена до уеб браузъра на потребителя. Данните, съхранявани в хранилището Session Storage, се изтриват по подобен начин на бисквитките за сесии, когато прозорецът на браузъра бъде затворен.

Local Storage

Хранилище за данни, в което се записва информация, която се съхранява постоянно в системата/уеб браузъра на потребителя, докато не бъде изтрита.

 

Достъпът до данните, съхранявани в локалното хранилище Local Storage, не се осъществява автоматично от уеб сървъра, който показва страницата, а по-скоро чрез подходящи скриптове (Java script, Flash), поставени на страницата или изпратени до браузъра на потребителя от други уеб сървъри (напр. чрез вмъкване на част от кода от друг уеб сървър - социални икони на Facebook, Twitter, Google).

IndexedDB

Хранилище за данни, което представлява вътрешна база данни на уеб браузъра за съхранение на големи количества данни. Това хранилище позволява данните да се съхраняват в структуриран вид и като файлове.

 

Данните се съхраняват под формата на обекти, достъпът до които е ограничен само до съответния източник на данни - домейна или поддомейна, от който са записани.

Използваме "бисквитки" и други подобни технологии, за да подобрим ефективността на нашите уебсайтове и предлаганите услуги на информационното общество, както и за да предложим на нашите клиенти по-прецизна и персонализирана продуктова гама.

Анализът на данните, записани в аналитичните системи, които използваме, въз основа на използването на "бисквитки" и подобни технологии, ни показва кое съдържание е най-интересно за посетителите на нашите уебстраници.

В същото време използването на анонимни бисквитки и подобни технологии ни позволява да представяме по-добро съдържание, без да е необходимо да изпращаме анкети и да провеждаме тестове за проба-грешка или подбор.

Чрез използването на "бисквитки" и други подобни технологии можем да определим какво трябва да подобрим и кои елементи да избегнем на нашите уебстраници, което ги прави по-удобни за потребителите.

ЦЕЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ.

По-долу ще опишем подробно целта на използването на всяка технология.

ЦЕЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

ВИД ТЕХНОЛОГИЯ

ОБХВАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Анализ и статистика

Бисквитки

Local Storage

Session Storage

IndexedDB

Информацията, която се обработва в тези хранилища на данни, се използва за извършване на анализи, съставяне на статистически данни, наблюдение на поведението на Потребителите и Клиентите на Уебсайта и Услугите, както и за представяне на нашите реклами (на нашия Уебсайт и на други сайтове, управлявани от използваните от нас маркетингови платформи), което в крайна сметка ни служи за подобряване на Уебсайта и Услугите.

Удостоверяване на потребителя

Бисквитки

Информацията, която се обработва в тези хранилища на данни, се използва за извършване на удостоверяване на потребителя в ИТ системата. С помощта на информацията, съдържаща се в тези хранилища на данни, можем правилно да идентифицираме потребителя.

Конфигурация на услугата

Бисквитки

Local Storage

Информацията, обработвана в тези хранилища на данни, се използва за съхраняване на предпочитаните настройки, които сте избрали в рамките на Сайта и Услугите. Благодарение на информацията, съдържаща се в тези хранилища на данни, можем да запомним настройките и конфигурациите на Сайта и Услугите, както и избраните елементи и изгледи на страници.

Настройки на езика на интерфейса

Бисквитки

Информацията, която се обработва в тези хранилища на данни, се използва за съхраняване на езиковите настройки на избрания от вас Сайт или Услуга. Благодарение на информацията, съдържаща се в тези хранилища на данни, винаги можем да ви представим правилната езикова версия.

Реклама

Бисквитки

Информацията, която се обработва в тези хранилища на данни, се използва за предоставяне на Потребителите и Клиентите на общи и персонализирани реклами.

Повечето уеб браузъри ви позволяват да блокирате и изтриете всички или избрани бисквитки от настройките на браузъра си или да зададете подходящо предупреждение, преди да съхраните тази информация в системата или браузъра си.

Все пак, моля, имайте предвид, че промяната на тези настройки с цел ограничаване на използването на "бисквитки" може да повлияе на някои от функциите, налични на нашите уебсайтове, напр. чрез предотвратяване на удостоверяването и оторизацията (влизане в профила на Потребителя на Услугата). Ако не промените тези настройки, това означава, че приемате използването на "бисквитки".

Когато потребител на нашите уебсайтове ги посещава за първи път от определено устройство или уеб браузър, ние представяме подходящо съобщение за събирането и обработката на информация въз основа на бисквитки и други подобни технологии.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ НА БИСКВИТКИТЕ.

Ако не желаете да обработваме информацията ви по автоматичен начин с помощта на бисквитки или други подобни технологии, ви препоръчваме да промените настройките по подразбиране на браузъра си.

Променете настройките на бисквитките в най-популярните браузъри:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Operahttps://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#manageCookies

Safarihttps://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

СПИСЪК С УСЛУГИ НА ДОВЕРЕНИ ПАРТНЬОРИ.

Актуален списък на услугите на нашите доверени Партньори и Доставчици на услуги, чиито скриптове поставяме на нашите уебсайтове, за да съхраняват информация в "бисквитки" и информационни хранилища, използвайки други технологии, и на които можем да предадем вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество.

УСЛУГА

УЕБ АДРЕС

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Facebook

https://www.facebook.com

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Font Awesome

https://fontawesome.com

https://fontawesome.com/privacy

Fresh Mail

https://freshmail.pl

https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

FullStory

https://www.fullstory.com

https://www.fullstory.com/legal/privacy

Google Analytics

https://analytics.google.com

https://policies.google.com/privacy

Google Marketing Platform

https://marketingplatform.google.com

https://policies.google.com/privacy

Heap Analytics

https://heapanalytics.com

https://heapanalytics.com/privacy

Instagram

https://www.instagram.com

https://www.instagram.com/legal/privacy

JS Foundation (The jQuery Foundation)

https://js.foundation

https://js.foundation/about/governance/privacy-policy

Twitter

https://twitter.com

https://twitter.com/privacy

ИНФОРМАЦИОННИ КЛАУЗИ.

ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА. КОНТАКТ.

ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА. КОНТРАГЕНТИ.

ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА.

ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА. ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТОВЕ.

ПОЛИТИКА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТА.

Ние ще актуализираме тази Политика за поверителност, за да отразим нашите нужди, бизнес принципи и промени в законодателството.

Ще информираме посетителите на нашия уебсайт за всички промени, като публикуваме съответната информация на тази страница на Политиката за поверителност. Освен това, в случай на значителни промени, свързани с поверителността и защитата на данните, може да изпратим допълнителна информация на предоставения ни е-мейл адрес или да поискаме от вас да приемете отново принципите на обработване на лични данни и защита на поверителността във връзка с обработването на информация въз основа на "бисквитки" и други подобни технологии.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Настоящата Политика за поверителност е в сила от датата на публикуване, т.е. от 1 август 2018 г.