ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА. ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТОВЕ.

Настоящият документ е елемент от системата за управление на сигурността на информацията, действаща в Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД, и подлежи на прилагане до степен, съответстваща на приетите политики за сигурност.

Информацията, представена в този документ, изпълнява задължението на Администратора на лични данни съгласно чл. 13 от Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент, ОРЗД).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът на личните данни е Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД със седалище в Гданск, ул. Йешиенна 9, 80-298 Гданск, с ЕИК по ДДС 5840201186, РЕГОН 008102970, НСР 0000021573.

По всички въпроси, свързани с обработката на лични данни, можете да се свържете с Администратора, както следва:

 • с писмо до: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Jesienna 9, 80-298 Gdańsk;
 • чрез формуляра за контакт и данните за контакт, посочени на страницата за Контакти: https://ziaja.com/kontakt;
 • по електронна поща: iod@ziaja.com.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ, ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ И ПЕРИОДА НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА

ПЕРИОД НА ОБРАБОТКА

Маркетингови дейности.

Обработката е необходима за целите на легитимния интерес, осъществяван от администратора (чл. 6, пар. 1, бук. е) от ОРЗД), за извършване на маркетингови дейности.

Докато не бъде повдигнато възражение.

Осигуряване на правилното функциониране на уебсайта.

Обработката е необходима за целите на легитимния интерес, осъществяван от администратора (чл. 6, пар. 1, бук. е) от ОРЗД), който се състои във функционирането на уебсайта на администратора.

До подаване на ефективно възражение или до прекратяване на използването на уебсайта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на следните категории получатели:

 • упълномощени служители и сътрудници на Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД;
 • субекти, предоставящи избрани услуги на Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД, включително: правни, ИТ, маркетингови, статистически, аналитични услуги и инспектора по защита на данните;

Вашите данни ще бъдат разкрити само на доверени получатели и ще бъдат обработвани само до степента, необходима за предоставяне на услуги на Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНИТЕ ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ.

Във връзка с обработката на личните ви данни имате следните права:

 • право на достъп до данните и на получаване на копие от тях, доколкото правото на получаване на копие не засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица;
 • право на коригиране (изменение) на данните ви, ако те са неточни;
 • право на изтриване на личните ви данни, когато обработката не се извършва за целите на спазването на правно задължение и не е необходима за установяването, предявяването или защитата на претенции;
 • право да оттеглите съгласието си, когато обработката на личните ви данни се извършва въз основа на съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, която е извършена въз основа на съгласието преди нейното оттегляне.
 • право да възразите срещу обработката на данни поради конкретната ви ситуация, в случаите, когато данните се обработват във връзка с изпълнението на легитимния интерес на Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД. В случай на целите на директния маркетинг данните няма да бъдат обработвани за тази цел, след като е направено възражение.
 • право на ограничаване на обработката;
 • право на преносимост на личните данни, обработвани с автоматични средства въз основа на съгласие или договор;
 • право да подадете жалба до надзорния орган, т.е. до председателя на Службата за защита на личните данни, ул. Ставки 2; 00-193 Варшава;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ.

Използването на уебсайтовете на Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД не изисква предоставянето на лични данни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ.

Вашите лични данни могат да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително за профилиране въз основа на информация, събрана чрез бисквитки.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО.

Вашите лични данни, събрани автоматично въз основа на "бисквитки" и други подобни технологии, ще бъдат предадени на трети държави, т.е. извън Европейското пространство, във връзка с използването на инструментите на доставчиците на аналитични и маркетингови услуги (Facebook, Google).