ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА. КОНТАКТ.

Настоящият документ е елемент от системата за управление на сигурността на информацията, действаща в Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД, и подлежи на прилагане до степен, съответстваща на приетите политики за сигурност.

Информацията, представена в този документ, изпълнява задължението на Администратора на лични данни съгласно чл. 13 от Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент, ОРЗД).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът на личните данни е Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД със седалище в Гданск, ул. Йешиенна 9, 80-298 Гданск, с ЕИК по ДДС 5840201186, РЕГОН 008102970, НСР 0000021573.

 

По всички въпроси, свързани с обработката на лични данни, можете да се свържете с Администратора, както следва:

С инспектора по защита на данните може да се свържете, както следва:

 • с писмо на адрес: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Inspektor Danych Osobowych, Jesienna 9, 80-298 Gdańsk;
 • чрез формуляра за контакт и данните за контакт, посочени на страницата за Контакти: https://ziaja.com/kontakt;
 • по електронна поща: iod@ziaja.com;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ, ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ И ПЕРИОДА НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА

ПЕРИОД НА ОБРАБОТКА

Разработване и отговор на запитване или друго искане.

Обработката е необходима за целта, произтичаща от легитимния интерес на администратора (чл. 6, пар. 1, бук. е) от ОРЗД), който се състои във възможността да се предостави отговор на въпрос или искане, свързани с бизнес дейността.

Период на поддържане на постоянни взаимоотношения, напр. отговаряне на въпроси, представяне на оферти, размяна на кореспонденция.

Обработка на рекламации, оплаквания, искания.

Обработката е необходима за цел, произтичаща от законните интереси на администратора (чл. 6, пар. 1, бук. е) от ОРЗД), свързани с търсенето на висококачествени продукти и услуги и добър корпоративен имидж.

До изтичане на давностния срок за всякакви насрещни искове, но не повече от 10 години от края на календарната година, считано от следващата година, в която е настъпило събитието, което би могло да породи иска.

Обработка, разследване и защита в случай на взаимни искове.

Обработването е необходимо за изпълнение на правно задължение (чл. 6, пар. 1, бук. в) от ОРЗД) във връзка с разпоредбите на Закона за счетоводството и друго данъчно законодателство.

До изтичане на давностния срок за всякакви насрещни искове, но не повече от 10 години от края на календарната година, считано от следващата година, в която е настъпило събитието, което би могло да породи иска.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на следните категории получатели:

 • упълномощени служители и сътрудници на Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД;
 • на субекти, предоставящи избрани услуги на Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД, включително: правни, финансови, ИТ и комуникационни услуги, физическа защита и инспектор по защита на данните;
 • на упълномощени държавни органи, включително данъчни служби и органи за данъчен контрол;

Вашите данни ще бъдат разкрити само на доверени получатели и ще бъдат обработвани само до степента, необходима за предоставяне на услуги на Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНИТЕ ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ.

Във връзка с обработката на личните ви данни имате следните права:

 • право на достъп до данните и на получаване на копие от тях, доколкото правото на получаване на копие не засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица;
 • право на коригиране (изменение) на данните ви, ако те са неточни;
 • право на изтриване на личните ви данни, когато обработката не се извършва за целите на спазването на правно задължение и не е необходима за установяването, предявяването или защитата на претенции;
 • право да възразите срещу обработката на данни поради конкретната ви ситуация, в случаите, когато данните се обработват във връзка с изпълнението на легитимния интерес на Зяйа ООД Предприятие за производство на лекарства ООД. В случай на целите на директния маркетинг данните няма да бъдат обработвани за тази цел, след като е направено възражение.
 • право на ограничаване на обработката;
 • право да подадете жалба до надзорния орган, т.е. до председателя на Службата за защита на личните данни, ул. Ставки 2; 00-193 Варшава;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ.

Предоставянето на данни е необходимо в рамките на обработката на искания, предоставянето на отговори на индивидуални запитвания, воденето на финансови и счетоводни документи.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ.

Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително за профилиране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО.

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети държави, т.е. извън Европейското икономическо пространство.